Ahmet Özhan – Et mürüvvet bir nazar kıl

Et mürüvvet bir nazar kıl kalbimin viranına

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Et mürüvvet bir nazar kıl kalbimin vîrânına
Çünkü muhtâcdır senin gibi şehin ihsânına

Kimse bilmez âşıkın derd-i derûnundan hemân
Yârı vâkıfdır anın bîmâre-i pinhânına

Dosta bezl-i cân eder âşık olanlar dâimâ
Şem’-i rahşândır sebeb pervâne tek sûzânına

Dil veren dildâra sıdkla yapışır dâmânına
Terk-i nâm u şân edip girer anın erkânına

Âşık olan aşk oduyla yana yana kül olur
Soyunup her varını dalar o aşk ummânına

Kalb-i uşşâka eğer gelse misâfir dostları
Cân olur kurbân o ân içre hemân mihmânına

Rabbenâ eyle meded ihsân kıl lutfun ile
Bu Hulûsî’yi kavuşdur sen n’olur cânânına “

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"