Ahmet Özhan – Ey şehid-i pâk dil

Ey şehîd-i pâk-dil hep ins ü cin ağlar sana

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

“Ey şehid-i pâk dil” dizeleriyle başlayan şiir, Hz.Hüseyin Efendimiz için yazılmış olup 2014 yılında Diyanet Vakfı tarafından çıkarılan Kerbelâ albümünde de Ahmet Özhan tarafından seslendirilmiştir.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Ey şehîd-i pâk-dil hep ins ü cin ağlar sana
Ser-te-ser mâtem tutup kevn ü mekân ağlar sana

Terk edip gitdin bu ilden yârını yârânını
Gam çekip yârân ü yârın her zamân ağlar sana

Âşiyân-ı fânîyi şöyle koyup bî-derk ile
Sen bekâ buldun bu fânî âşiyân ağlar sana

Her yanı bend eylemişdi hüsn-i hâlin ey melek
Âleme hicrin bekâ verdi cihân ağlar sana

Herkesin gönlünde yapmışdın muhabbetden ribât
Firkatın zehriyle hep pîr ü civân ağlar sana

Azm edince vasla cân hâk-i vücûdun çün bu hâk
Sînesin çâk eyledi ol bî-gümân ağlar sana

Çekdi zahmet bâğ-bân hüsnün bâğından gül dere
Kim hazân aldı gülün gül bâğ-bân ağlar sana

Firkatınla kan döken ancak ki Hulûsî değil
Devr edip döndükçe bu devr ü zamân ağlar sana”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"