Ahmet Özhan – Gönül Allah’ı der04:08

  • 0

Gönül Allâh’ı der Allâh’ı söyler

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Gönül Allâh’ı der Allâh’ı söyler
Dilinde vird edip hergâhı söyler

Hayâli akl u fikri yâr olanlar
Olur âgâh dil-i âgâhı söyler

Okuyan ilm-i Hakkî mektebinden
Olup ârif fenâ fi’llâhı söyler

Kapısı toprağına yüz koyanlar
Erer dergâhına dergâhı söyler

Ne hâcet derdini izhâra zîrâ
Kişinin hâl-i derdin âhı söyler

Neyi sevmişse cân yâdında dâim
Neyi görmüşse göz dil-hâhı söyler

Murâdın terk eden dosta Hulûsî
Visâline erer ol şâhı söyler”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"