Ahmet Özhan – Hatır şen olmuş ol nidem

Hatır şen olmuş ol nidem

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Hâtır şen olmuş ol n’idem
Dil gül-şen olmuş ol n’idem
Yârsız geçerse bir demim
Cânsız ten olmuş ol n’idem

Halvet deme şol halvete
Olmuş izâfet kesrete
Vahdet deme şol vahdete
Hep sen ben olmuş ol n’idem

Dost gayrını yâd etse dil
Dil deme dil adını sil
Bir yârdan özgeye gönül
Kim mesken olmuş ol n’idem

Varlık libâsın soymaya
Hem âr u ırzı koymaya
Bir pîre cândan uymaya
Hâs ma’den olmuş ol n’idem

Fer’inden asla yetmemiş
İcmâli fasla yetmemiş
Dil mezraında bitmemiş
Bir harman olmuş ol n’idem

Sahrâda Kays-ı zû-fünûn
Aşk derdine olmuş zebûn
Yardıkça Ferhâd bî-sütûn
Hep şîven olmuş ol n’idem

Âşık merd oğlu merd gerek
Cân ten ser-â-pâ derd gerek
Dost zülfüne dil-bend gerek
Ter dâmen olmuş ol n’idem

Yâr derdi olmayan beden
Rûhsuz gezer giymiş kefen
Cân mürgüne urmuş resen
Bir reh-zen olmuş ol n’idem

Saçdın Hulûsî bir güher
Toplar anı ehl-i hüner
Cân sevdiğinden bî-haber
Ten yek ten olmuş ol n’idem”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"