Ahmet Özhan – Perişan zülfüne bir şânen olsam03:14

Perişan zülfüne bir şanen olsam

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Perîşân zülfüne bir şânen olsam
Cemâlin şem’ine pervânen olsam

Harâb-ı nergis-i mestânen olup
Aceb mi’mârı yok vîrânen olsam

Takılıp boynuma zincîr-i zülfün
Gezip sahrâları dîvânen olsam

Yolunda baş u cân vermeklik için
Girip meydânına merdânen olsam

Edip terk-i taayyün ucb u zillet
Muhakkak sâdıkın bî-gânen olsam

Soyunup senden özge varlığımdan
Mücerred âşık-ı ferzânen olsam

Yanıp hicr ü firâkına Hulûsî
Ne kim ey sevdiğim veya nen olsam”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"