Divan-ı Hulusi | Açıldı her taraftan çeşmi Hak bin04:20

  • 0

Açıldı her tarafdan çeşm-i Hak-bîn

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu’ndan İbrahim Gökmeşe, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Açıldı her tarafdan çeşm-i Hak-bîn
Görüp yârın gönül sevdâya düşdü
Neler arz etdilerse ana cümle
Kuyûdâtı koyup tenhâya düşdü

Dediler “lâ”da mahv olmak gerekdir
Fenâ buldu velî “illâ”ya düşdü
Açıldı ravza-i tevhîd gönülden
Bu vahdet vahdet-i Mevlâ’ya düşdü

Belâya sabr eden merdân-ı Hakk’ın
Cemâl-i pertevinden sâye düşdü
Kemend-i zülf-i Leylâ’yı tutanlar
Kamu Mecnûn olup sahrâya düşdü

Dediler bâb-ı vuslat terk-i cândır
Anı âşıkların icrâya düşdü
Sular gibi yüzün yüzün yürürken
Hulûsî umduğu deryâya düşdü “

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"