Divan-ı Hulusi | Men o dostun badesiyle gönlümü mest eyledim02:54

  • 0

Men o dostun badesiyle gönlümü mest eyledim

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu’ndan Necmettin Sarıoğlu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Men o dostun bâdesiyle gönlümü mest eyledim
Gayrı bir câm ile bu mest gönlü hüşyâr eylemem

Men firâkın nârına yakdım vücûdum terkîbin
Başka bir âteş urup bu cismimi nâr eylemem

Men gülistân-ı bekânın gülleri hayrânıyım
Şol bekâsız güllere yüz döndürüp zâr eylemem

Men cemâl-i Leylî’nin müştâkıyım Mecnûn’uyum
Pes bana Leylî meğer gayrıları yâr eylemem

Men o dostun küfr-i zülfün tutmuşum îmân deyü
Andan ayrı dîn ile îmânı ikrâr eylemem

Men Hulûsî bâğ-ı behcet bülbülü hem gülüyüm
Gül nedir bülbül nedir esrârın izhâr eylemem “

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"