Divan-ı Hulusi | Nere baksa gözümüz vechi dilarada kalır02:53

  • 39,210

Nere baksa gözümüz vech-i dilârada kalır

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu’ndan Necmettin Sarıoğlu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Nere baksa gözümüz vech-i dil-ârâda kalır
Kanda olsak ârzûmuz sâkî-i sahbâda kalır

Deldirir dağları Şîrîn leb ile Ferhâd’a
Aklı Mecnûn olânın kâkül-i Leylâ’da kalır

Ey garîb hâlini bil var vatan-ı asla eriş
Bu serâba güvenen teşne bu sahrâda kalır

Ger necât ister isen fülk-i vücûdun gark et
Câna kıymazlık eden sâhil-i deryâda kalır

Dil-berin zülfü perîşân âşıkının hâlî
Kim perîşâna gönül vermedi da’vâda kalır

Er geç bir gün bu cem’iyyet-i âlem dağılır
Yâr ile sürdüceğin dem içdiğin bâde kalır

Der-i dil-dâra Hulûsî baş koyup cân verenin
Cânı cânânda gözü vech-i temâşâda kalır”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"