Divan-ı Hulusi | Pertev-i hüsnünle bakan06:03

Pertev-i hüsnünle bakan didemizin nuru senin

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Pertev-i hüsnünle bakan dîdemizin nûru senin
Âteş-i aşkınla yanan sînemizin nârı senin

 Nesneye mâlik mi olur sende fenâ olsa gönül
Âşıka aşk devletini verdin ana varı senin

Her demi derdinle müdâm olmaya mı vaslına râm
Sundun ise her kime câm mestin o her kârı senin

Merhem urup yâresine nice devâ etmeyesin
Hasta-i hicrin olanın dert ile bîmârı senin

Hançer-i ebrûna Hulûsî vere cân bula murâd
Kahr ede de kıymaya mı gamze-i hûn-hârı senin

Hançer-i ebrûn ile bir gün gele kurbân ede cân
Bende-i bî-çâre Hulûsî-i gedâ zârı senin”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"