Divan-ı Hulusi | Ya Rab ne olur derdi dili yare ulaştır06:25

  • 0

Ya Rab ne olur derd-i dili yâre ulaşdır

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu’nden İbrahim Gölbaşı, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

 Yâ Rabb ne olur derd-i dili yâra ulaşdır
Bu bülbül-i nâlânı o gül-zâra ulaşdır

Hasreti anın açdı nice yâre bu dilde
Bîmâre dili sen ana tîmâra ulaşdır

Bu âşık-ı bî-çâreye kılsın meded artık
Gûş etdir ana nâlemi bu zâra ulaşdır

Gurbete düşüp oldum esîr-i gam-ı hicrân
Bu gamlıyı lutf ile o gam-hâra ulaşdır

Firkat oduna yakma bu cânımı efendim
Ol vâris-i yektâ Ahmed-i Muhtâr’a ulaşdır

Kıtmîrliğe şâyeste kıl anın kapısına
Rahm eyleyüben ol der-i dil-dâra ulaşdır

Matlûbunu ver hürmetine İmâmü’l-Harameyn’in
Hulûsî’yi ol yâr-ı vefâdâra ulaşdır”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"