Divan-ı Hulusi’den Naat-ı Şerif06:08

  • 0

Dürr-i şehvâr-ı risâletdir Muhammed Mustafâ

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından Peygamber Efendimiz(sav) için yazılmış ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Dürr-i şehvâr-ı risâletdir Muhammed Mustafâ
Tâc-ı Levlâk-i hilâfetdir Muhammed Mustafâ

Perdedâr-ı harem-i hâsıdurur Cebrâil
Mazhar-ı nûr-ı nübüvvetdir Muhammed Mustafâ

Zât-ı Hak Sultân-ı Kevneyn söylemişdir zâtına
Enbiyâ ser-hayline tâc-ı risâletdir Muhammed Mustafâ

Mu’cizâtıdır zuhûrunun ser-â-ser kâinât
Mebde-i kevn ü mekân-ı tamâmetdir Muhammed Mustafâ

Çâr yârı çâr erkânıdurur İslâmın
Sıdk u adl ü hilm ü re’fetdir Muhammed Mustafâ

Mâ-hasal dergâhının kemter Hulûsî bendesi
Redd kılmaz kimseyi kân-ı mürüvvetdir Muhammed Mustafâ”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"