Dursun Ali Erzincanlı – Canım Efendim

Canım Efendim

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Dursun Ali Erzincanlı

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senai Demirci, Münib Engin Noyan ve Emrullah Uzun‘un Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Melâhat mülkünün şeh-i hûbânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim
Âfitâb-ı hüsnün tutdu cihânı
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Garîb bir bendenim hâk-i râhında
Devr etsin her demim hoş penâhında
Sâye-i lutfunda izz ü câhında
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Anladım sultânım işâretinden
Va’d ü vaîd ile beşâretinden
Kat’-ı ümîd etmem inâyetinden
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Bahâr-ı ömrümün neş’eli çağı
Dîdemin kan yaşı sînemin dâğı
Gülistân-ı hüsnün cânımın bâğı
Mürüvvet kânısın cânım efendim

Hulûsî nâgehân ol şehenşâhın
Erip dergâhına bu âh u vâhın
Bendesi desinler Karîbu’llâh’ın
Mürüvvet kânısın cânım efendim”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"