Emrullah Uzun – Yare ulaşdır03:31

  • 0

Ya Rab ne olur derdi dili yare ulaştır

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Emrullah Uzun

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senai Demirci, Münib Engin Noyan ve Emrullah Uzun‘un Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Yâ Rabb ne olur derd-i dili yâra ulaşdır
Bu bülbül-i nâlânı o gül-zâra ulaşdır

Hasreti anın açdı nice yâre bu dilde
Bîmâre dili sen ana tîmâra ulaşdır

Bu âşık-ı bî-çâreye kılsın meded artık
Gûş etdir ana nâlemi bu zâra ulaşdır

Gurbete düşüp oldum esîr-i gam-ı hicrân
Bu gamlıyı lutf ile o gam-hâra ulaşdır

Firkat oduna yakma bu cânımı efendim
Ol vâris-i yektâ Ahmed-i Muhtâr’a ulaşdır

Kıtmîrliğe şâyeste kıl anın kapısına
Rahm eyleyüben ol der-i dil-dâra ulaşdır

Matlûbunu ver hürmetine İmâmü’l-Harameyn’in
Hulûsî’yi ol yâr-ı vefâdâra ulaşdır”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"