Grup Dergâh – Ey Karibullah Yoluna

Ey Karîbullah yoluna kim ki can eyler feda

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Grup Dergah

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi eserleri ile tanınan Grup Dergâh‘ın Divan-ı Hulûsi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Gönül Yâr’e Yâr Olur‘ albümü 2013 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Ey Karîbu’llâh yoluna kim ki cân eyler fedâ
Âkıbet mazhar düşüp esrâra oldu âşinâ

Ey ne hikmetdir ki ol mahmûr füsûnkâr gözlerin
Kanda baksa cân alır aldığına vermez bahâ

Devletin bâbında beklerler visâlin isteyü
Hîç biri yok olmadan bulmaz visâl görmez likâ

Kim ki la’linden senin içmezse bir katre şarâb
Hızr’a yoldaş olsa da bulmaz yine âb-ı bekâ

Ey ne mihrâbdır kaşın mihrâbı kim ana müdâm
Baş eğip tâât için her yan sücûd eyler ana

Gamze tîgıyla Hulûsî hastanın al cânını
Bir murâda ere kim ola sana cânı fedâ”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"