Grup Dergâh – Gönül bir bahri ummandır

Gönül bir bahri ummandır

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Grup Dergah

 

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi eserleri ile tanınan Grup Dergâh‘ın Divan-ı Hulûsi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Gönül Yâr’e Yâr Olur‘ albümü 2013 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Gönül bir bahr-ı ummândır ana hadd ü pâyân olmaz
Derûnu dürr ü cevherdir ki pinhândır ayân olmaz

O dürr ü cevheri bilip hemân sarrâfına tapşır
Bu cevher cevher-i Hak’dır gayrılara beyân olmaz

Bu nefsi katl edip ey cân selâmet ber-kenâra çık
Anın katline tevhîd gibi bir keskin sinân olmaz

Bu kalbin hânesin pâk et misâfir gele dost sana
Musaffâ olmayan gönül o dil-dâra mekân olmaz

Hulûsî dost cemâline kılıpsın bülbül-veş zâr
Cemâli öyle güldür kim ana hergiz hazân olmaz”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"