Grup Dergâh – Hüdâya bin şükür bir mü’miniz03:36

  • 8,778 izlenme

Hüdaya bin şükür bir müminiz Allâh’ımız vardır

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Grup Dergah

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi eserleri ile tanınan Grup Dergâh‘ın Divan-ı Hulûsi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Gönül Yâr’e Yâr Olur‘ albümü 2013 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Hudâ’ya bin şükür bir mü’miniz Allâh’ımız vardır
Şehâdet eyleriz ancak Rasûlu’llâh’ımız vardır

Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına
Ki şer’-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır

O şâh-ı Nakş-bend’in bendesiyiz bâb-ı lutfunda
Sırât-ı müstakîme muttasıl dergâhımız vardır

Bi-hamdi’llâh bizim kaygı gününden bâkimiz yokdur
Şefî’-i Rûz-ı Mahşer çâre-sâz-ı râhımız vardır

Reh-i aşkındayız gerçi anın âvâre bir sâlik
Cenâb-ı Pîr-i rûşen-dil Karîbu’llâh’ımız vardır

Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrâbımız yokdur
Bizi ta’n eyleyen nâ-merde eyvallâhımız vardır

O müşgîn zülfü koklatmaz yanakdan bûse vermezse
Kesilmez tâ-kıyâmet nâle-i cângâhımız vardır

Ne derlerse desinler bîgânelerden ictinâbım yok
Harîm-i yâra mahrem dilde resm-i râhımız vardır

Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar
Yolunda öldü derler başka ne günâhımız vardır”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"