Hayati İnanç | Allah’ımız Vardır!08:01

  • 1,659 izlenme

Yazar Hayati İnanç “Hulûs-i Muhabbet” programında Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî‘de yer alan “vardır” redifli şiiri konu edindi.

 

Şiirin sözleri şu şekilde:

1. Hudâ’ya bin şükür biz mü’miniz Allâh’ımız vardır
Şehâdet eyleriz ancak Rasûlu’llâh’ımız vardır

2. Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına
Ki şer‘-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır

3. O şâh-ı Nakş-bend’in bendesiyiz bâb-ı lutfunda
Sırât-ı müstakîme muttasıl dergâhımız vardır

4. Bi-hamdi’llâh bizim kaygı gününden bâkimiz yokdur
Şefî‘-i Rûz-ı Mahşer çâre-sâz-ı râhımız vardır

5. Reh-i aşkındayız gerçi anın âvâre bir sâlik
Cenâb-ı Pîr-i rûşen-dil Karîbu’llâh’ımız vardır

6. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrâbımız yokdur
Bizi ta‘n eyleyen nâ-merde eyvAllâhımız vardır

7. O müşgîn zülfü koklatmaz yanakdan bûse vermezse
Kesilmez tâ-kıyâmet nâle-i cângâhımız vardır

8. Ne derlerse desinler bîgânelerden ictinâbım yok
Harîm-i yâra mahrem dilde resm-i râhımız vardır

9. Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar
Yolunda öldü derler başka ne günâhımız vardır”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"