İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri | Belgesel22:02

  • 0

Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin Hayatı | Belgesel

Hulûsi Efendi Vakfı tarafından hazırlanan Belgeselde 20. yüzyılın tanınmış mutasavvıflarından Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin hayatı hakkında bilgiler veriliyor.

Nakşibendî tarîkatının Hâlidiyye kolu mürşitlerinden İsmail Hakkı Toprak Efendi, H. 1306 – M. 1880 tarihinde Sivas’ın Örtülüpınar Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası Hüseyin Hüsnü Bey, Sivas’ta kolağasıdır. Halk arasında Nilli Hatun diye maruf olan annesi Ayşe Hanım, zamanın Nakşibendî büyüklerinden Seyyid Mustafa Hâkî Efendiye intisaplı Medineli bir seyyidedir.

Aslen Buharalı olan ecdâdı, Beytullah’ın emniyetinin yanı sıra Kâbe örtüsünün değişim ve bakım hizmetiyle meşgul olduklarından dolayı İhramcılar diye anılmıştır. Bu yüzden kendilerine de İhramcızâde denilmiştir. Sivas Çifte Minare’deki ilk tahsilinden sonra rüştiyeyi bitirmiş, ardından medrese tahsilini aynı yerde bulunan Şifâiyye Medresesi’nde yapmıştır.

Arapça ve Farsçaya ana dili gibi vâkıf olan İsmail Hakkı Efendi, kendilerini ilmî sahada, bilhassa dinî ilimlerde yetiştirmiştir. Daha çocukluğunda bazı manevî hâller zuhur eden ve bu yüzden bir arayış içine giren İsmail Hakkı Toprak Efendi, ilk olarak Sivas’ta bulunan Kadirî büyüklerinden Arap Şeyh ile Halvetî Mûr Ali Baba’ya bir rivayete göre 5, diğer bir rivâyete göre 12 yıl hizmet etmiştir. İsmail Hakkı Efendinin ilk mürşidi sayılabilecek Arap Şeyh’in ” Evlâdım, senin nasibin bizden değil!” diyerek bir nevi izin vermesi üzerine İsmail Hakkı Efendi, validelerinin de katıldığı bir arkadaş grubuyla birlikte Tokat’a gitmiş, orada Seyyid Mustafa Hâkî Efendiyle tanışarak tam bir teslimiyet içinde tasavvufî âleme girmiştir.

1920 yılında Mustafa Hâki Hazretlerinin vefâtından sonra Sivaslı âlim ve ilk meclis vekillerinden Mustafa Tâki Hazretleri’ne intisâb etmiştir. Mustafa Tâkî Hazretlerinin 1925 yılında ahirete intikalinden sonra irşat görevi kendilerine verilmiştir. İsmail Hakkı Efendi, irşat görevini 1969 yılına kadar sürdürmüştür.

İslâmı gerçek mahiyetiyle yaşayan, mensuplarını bu yolda tevazu ve yokluk mektebinde yetiştiren, insanlığa imanın sevgiden geçtiğini öğreten İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi, 2. 8. 1969 Cumartesi günü sabah saat 9.00 sıralarında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenâzesi Sivas Paşa Camii’nde kılınarak Sivas Ulu Camii’ne defnedilmiştir.

Halifelerinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, mürşidinin vefatına manzum bir tarih düşmüştür. İsmail Hakkı Efendinin kabir kitabesinde de yer alan söz konusu tarih manzumesi şöyledir:

Tarîk-i Nakşibendî pîri ebcel mürşid-i kâmil
Garîbu’llâhî Hakkı gavs-ı a’zam Şeyh İsmail
Engin gönlünde yüce murâdı hâsıl oldu
Toprak toprağa verildi Hakk’a vâsıl oldu (2.8.1969)

İhramcızâde Hazretleri’nden sonra manevi hizmetleri halifesi Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri tarafından yürütülmüştür.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"