Mehmet Emin Ay – Kime arzı hal edem04:48

  • 0

Kime arzı hal edem sen var iken ey servi naz

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Emin Ay

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr. Mehmet Emin Ay‘ın Divan-ı Hulûsi’den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği ‘Hulûs-i Kalb‘ albümü 2002 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Kime arz-ı hâl edem sen var iken ey serv-i nâz
Çâresiz derd-i dile sensin tabîb-i çâre-sâz

Pâdişâhım bâb-ı ihsânından isterim atâ
Nâ-ümîd-i lutfun olmam eylerim her dem niyâz

Dostluğun devlet yeter bana iki âlemde ger
Cümle âlem olsalar düşmânım etmem ihtirâz

Eşiğin Kâ’bem ü hem kıblem cemâlindir senin
Secde-gâhımdır kaşın mihrâbı eylerim namâz

Bu Hulûsî âsitânında zelîl bir bendedir
Bendene ihsânını ister çok eyle ister az”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"