Osman Hulusi Efendi | Hacı Tunç Camii Açılış Hutbesi04:35

  • 0

Osman Hulusi Efendi’nin kendi sesinden Cuma Hutbesi | Darende Hacı Tunç Camii açılışı

Osman Hulûsi Efendi’nin teşvikleriyle Darendeli işadamı Tunç kardeşler tarafından inşa edilen Hacı Tunç Camii’nin açılışı 6 Mayıs 1988 tarihinde yapılmıştır. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi açılışı yapılan camide cuma hutbesi irâd etmiştir. Vefatından sonra yayımlanan “Hutbeler” adlı eserinde 133. hutbe olarak bulunan bu hutbede Osman Hulûsi Efendi şu nasihatlerde bulunmuştur:

“Azîz Müminler! Bu câmi-i şerîfi yaptıran yaptırdı. Bu mübarek makam vücut buldu. Lakin bunu iyi biliniz ki bunu yapmakla iş bitmez, asıl iş bunu daima mâmur olarak yaşatıp kıyamete kadar öldürmemek, kendimizden şikâyetçi etmemektir. Bakınız eskiden bir bahçe ve itibâr etmeyerek çiğneyip geçti¬ğiniz bir yer, bugün îcâbetgâh-ı ulûhiyyete ellerimizi açarak tazarru ve niyazda bulunacağımız bir cami hâline geldi. Hiçbir manevî değer îfâde etmeyen bir arsa, paha biçilmez bir değer kazanarak her Müslümanın ibâdetine açık bir makâm-ı mukaddes, bir bey-tullah oldu. Ne mutlu. Bu uğurda çalışan müminleri tebrik eder, mimarına, ustasına, amelesine sıhhatler saadetler dilerim.”

Caminin yapılış hikayesi

Darende’nin Aşağıulupınar kasabası’ndan Hacı Tunç, Almaok mevkiinde, Es`ad Hacı Özpolat’tan bir bahçe satın alır. 1970`li yılların başında Osman Hulûsi Efendi’nin gayretleri ile Darende İmam-Hatip Okulu inşaatı başlamıştır. Hulûsi Efendi Hazretleri o günün maddî imkânları içinde inşâata yardım toplamaktadır. Nazarına mazhar olan Hacı Tunç ise, maddî sıkıntıları gördüğü için: “Efendim benim de bir tuğlam bulunsun” diyerek Almaok`daki bu bahçesini satıp bedelini bağışlama arzusunu ifşa edince, Hulûsi Efendi Hazretleri, “Hacı Ağa hele orayı satma, biz oraya cami yapacağız.” buyururlar. Bu cümleyi üç defa tekrar ederler. Hacı Tunç sükût eder. Hacı Ağa`ya beklemek düşer. Hâlbuki o günün râyici ile 200.000 TL bir meblağ tutacak olan bahçenin satışı, okulun inşaatına çok ciddî bir katkı sağlayacaktır.

Bekleyen derviş, muradına erer, ama bu murâd canlara minnet… İmam-Hatip Okulu 1974`de açılır. İlk mezunlarını 1981`de verir. Verir ama vefâlı ihvânlardan olan Hacı Tunç aynı sene rahmet-i Rahmân’a kavuşup, cismi toprağa verilir. Hulûsi Efendi `nin işareti üzere Hacı Ağa, Almaok’daki bahçeye defnedilir. Defni müteakip Hulûsi Efendi Hazretleri Hacı Ağa`nın oğlu Hakkı Tunç Beye, “Oğul işte şimdi sırası geldi.” diyerek caminin inşasına işaret buyurur. Birilerince bu hayratın kasaba merkezine yakın bir arsaya yapılması teklif edilince Hulûsi Efendi Hazretleri: “Oğul bir otobüs durur, kırk kişi iner. Kimi su içer, iki kişi de namaz kılar. Bu sevap da Hacı Ağa`ya yeter.” buyurur.

Bahçe-avlu düzenlemesi ile 1988 yılının Ramazan’ında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin şereflendirdiği avludaki bir iftar meclisi ile ibadete açılır. İlk hutbesini îrâd buyuran Hulûsi Efendi Hazretleri, Hakkı Tunç Beyin samimî ve mütevâzı arzularına binâen kitâbeyi şöyle nazmeder:

Allah’a hamd Rasûlüne tahiyyat ü selâm
Hitam-ı resîde oldu bu ma’bed-i İslâm
El-Hac Hakkı Tunç Bey etti sa’y-i beliğ
İkmâline gösterdi hüsn-i ihtimâm
Bindörtyüz yedi tarih-i hicrîde
Hakkı Tunç Cami-i şerîfi oldu tamâm

Hulûsi Efendi Hazretleri yaptığı, yaptırdığı, kaleme aldığı eserlerinde, sanat ve estetik hususuna fevkalâde önem vermiş, İslâm medeniyetinin bütün unsurlarını eserlerinde bir vesîle ile yansıtmıştır. Yaptırdığı, yapımına vesîle olduğu camiler halen ibadete açık, minarelerinden beş vakit ezan okunmaktadır. Eserleri kıyamete kadar o mübarek zatın isminin hayırla anılmasına vesile olacak sadaka-i câriyelerdir.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"