Şeb-i Arus Töreni – Vakti Seher İlahisi

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin ahirete irtihali sebebiyle düzenlenen 2012 yılı Şeb-i Arus törenlerinde, tasavvuf musikisi sanatçısı Ahmet Özhan, Osman Hulûsi Efendi’nin Divan-ı Hulusi-i Darendevi isimli eserinde yer alan Vakti Seher ilâhisini seslendirdi.

 

Vakti Seher ilahisi:

“Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher

Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur
Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher

Ol demde diller zâr eder dil-ber arz-ı dîdâr eder
Her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher

Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayât
Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher

Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân
Ol demde zerrât-ı cihân feryâd eder vakt-i seher

Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
Hû Hû deyü suda semek feryâd eder vakt-i seher

Ol demde Zât-ı Kibriyâ âşıklara eyler salâ
Olan bu sırra âşinâ feryâd eder vakt-i seher

Hulûsî âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Bak gör ki âlem ser-te-ser feryâd eder vakt-i seher”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"