Senai Demirci – Badı Saba

Badı saba

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Senai Demirci

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senai Demirci, Münib Engin Noyan ve Emrullah Uzun‘un Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Seher vaktinde güller açılıp bülbül figân eyler
Bu hâli anlara bâd-ı sabâ-yı câvidân eyler

Gözün görmez velî yoksa o vech-i bî-nihânın kim
O mahbûbun cemâlin kangı şeydir ki nihân eyler

Gönül mihrâbıdır ebrûları yârın sücûd et kim
Bu secde âşıkânın yerlerin hep lâ-mekân eyler

Teveccüh eyleyip ihlâs ile yâra mukârin ol
Teveccühsüz olan dil kanda yâra iktirân eyler

Cefâ vü cevrine yârın tahammül eyleyip râm ol
Ola kim kahr u lutfun perdesiyle imtihân eyler

Fenâ ol ey gönül fânîliğin ahvâlin öğren kim
Fenâ olanların cânı bekâyı âşiyân eyler

Hulûsî dildeki esrârını elden nihân tut kim
Seni sevdâsı yârın sonra halka dâsitân eyler”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"