Senai Demirci – Ey Gönül

Ey gönül

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Senai Demirci

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve Şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senai Demirci, Münib Engin Noyan ve Emrullah Uzun‘un Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Her kulun gönlünde bin gencîne-i yektâsı var
Taht için sultâna âbâde olan inşâsı var

Çünki mîrâs-ı İlâhî âdemin kalbindedir
Kadrini takdîr edene mesned-i a’lâsı var

Kimi Allâh sevgisi dolmuş derûnundan taşar
Kimine en sevgili âlemde bir dünyâsı var

Kimisi dolmuş derûnu cümle hâr
Kiminin gönlünde pinhân bir saçı leylâsı var

Mürdegân u hem fakîrânı taayyüb etme kim
Kulunun maksûdunu irsâl eden Mevlâ’sı var

Ey gönül havf-ı İlâhî ile dağla kalbini
Bil ki Tanrı’nın yarın ol Mahşer-i Kübrâ’sı var

Nice çevirsin Hulûsî yüzünü gayrılara
Çünkü ol şûhun başında aşk ile sevdâsı var”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"