Somuncu Baba İlahi Grubu | Aşkın oduyla canımı04:45

  • 0

Aşkın oduyla canımı yandır serapa sevdiğim

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Aşkın oduyla cânımı yandır ser-â-pâ sevdiğim
Vaslın demiyle gönlümü kandır ser-â-pâ sevdiğim

Rûhü’l-Kudüs’dür nefha-i tekrîm olan Îsâ demin
Ol dem ki mürde dillere cândır ser-â-pâ sevdiğim

Aklım hayâlim her demim geçsin sen olgıl hem-demim
Ol râz u sâz u mahremim her dem ser-â-pâ sevdiğim

Dil gayrıdan olsa nehiy vaslın ile dolsa tehî
Sen gevher-i zâta gönül kândır ser-â-pâ sevdiğim

Maksûduma yetsem derim gayrıyı terk etsem derim
Bu derd ile gözden akan kandır ser-â-pâ sevdiğim

Hulûsî ister ki n’ola ol yok olup seni bula
Kim yoluna kurbân ola şândır ser-â-pâ sevdiğim”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"