Somuncu Baba İlahi Grubu | Sana matlub sensin ey dil

Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Somuncu Baba İlahi Grubu‘nun Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den ilahiler seslendirdiği “Yol açılsa yâr iline” albümü 2007 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den 14 adet şiir seslendirilmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama
Sendedir ol görecek yüz taşradan yüz arama

Kendi mir’âtına nazar eylesen yârı görürsün
Cân gözünden gayrı ana açacak göz arama

Sıdk u ihlâs ile koy gel kapısında baş u cân
Tâ sana râm ola dil-ber gece gündüz arama

Bu yolun merdinden olup nefsini basdın ise
Merd-i meydân-ı cihânsın gel yokuş düz arama

Sînene yazdınsa eğer nakş-ı hayâl-i dil-beri
Gayrıya bakma Hulûsî var şeb ü rûz arama”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"